ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายงานและการประเมินผล
คู่มือคนพิการ
ทต.ดอยสะเก็ดขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติฯ
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
  นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 8 คน
สถิติเดือนนี้ 31 คน
สถิติปีนี้ 35584 คน
สถิติทั้งหมด 2552166 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
[14 ก.พ. 2565]
 
   
ประกาศยกเลิกงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ประกาศ จากทาง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยกเลิกงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 [07 ม.ค. 2565]
 
   
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายกำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2565 และประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง กำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2565 [04 ม.ค. 2565]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
ตกแต่งสวนหย่อม ในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
🗓 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 🗓..⚒กองช่าง ทต.ดอยสะเก็ด ⚒.🔧 ได้ปฎิบัติงานภาคสนาม ตกแต่งสวนหย่อม🔧📍บริเวณสี่แยกไฟแดงดอยสะเก็ด (แยกหนองปลา) 🔧  📍..🌸🍀เพื่อความสวยงาม ดูสะอาดตา น่ามอง 🌸🍀❤️กองช่... [21 ธ.ค. 2564]
 
   
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
🗓 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 🗓..⚒กองช่าง ทต.ดอยสะเก็ด ⚒.🔧 ได้ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 🔧📍 บริเวณในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 📍..✅ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน❤&#... [24 พ.ย. 2564]
 
   
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายภายในชุมชนประจำเดือน ตุลาคม เพื่อนำไปจำจัดให้ถูกวิธีต่อไป
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายภายในชุมชนประจำเดือน ตุลาคม  เพื่อนำไปจำจัดให้ถูกวิธีต่อไป   สถานที่เก็บขยะอันตรายภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ห... [28 ต.ค. 2564]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21 ม.ค. 2565]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) [18 ม.ค. 2565]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12 ม.ค. 2565]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [29 ธ.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) [15 ต.ค. 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบ [30 ก.ย. 2564]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ภัการปลูกไม้ผลให้โ.. S Reich 11 ก.ค. 65[10:44] 1/0
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ปั๊มทนน้ำร้อนในกระ.. S Reich 11 ก.ค. 65[10:43] 1/0
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถ้ารบกวนต้องขออภัย .. S Reich 11 ก.ค. 65[10:42] 1/0
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถ้ารบกวนต้องขออภัย .. S Reich 11 ก.ค. 65[10:40] 1/0
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถ้ารบกวนต้องขออภัย .. S Reich 11 ก.ค. 65[10:39] 1/0
UFALION168 คุณไม่ใช้แค่ลูกค้าแต่คุณคือพ.. UFALION168 30 มิ.ย. 65[14:02] 3/0
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ปั๊มฟีดวิตามิน เคร.. S Reich 24 มิ.ย. 65[14:20] 34/0
เล่นง่าย แตกจริง ต้องที่นี้ UFALION168.c.. maria 17 พ.ค. 65[10:27] 4/0
หลอดไฟข้างถนนเสีย KTS 05 พ.ย. 64[14:23] 72/0
ีร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ.. กองกำลังพล.. 25 ต.ค. 64[11:41] 67/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com