เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอนุชา ชัยวงค์

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

นางพจนา วัฒนมาลา

นางพจนา วัฒนมาลา

รองปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

สำนักปลัด


นางอังคณา ทัณทะรักษ์

นางอังคณา ทัณทะรักษ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 053-495-782 ต่อ 105

ฝ่ายปกครอง

นาวสาวอรพิณ ขันตี

นาวสาวอรพิณ ขันตี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายอำนวยการ

- ว่าง -

- ว่าง -

กองคลัง


นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

กองช่าง


นายชิติสรรค์  บางศิริ

นายชิติสรรค์ บางศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสุธิดา ไชยซาววงษ์

นางสาวสุธิดา ไชยซาววงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา


นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานกีฬาและนันทนาการ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

งานธุรการ