เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอนุชา ชัยวงค์

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

โทร 08 2181 3252

นางพจนา วัฒนมาลา

นางพจนา วัฒนมาลา

รองปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

โทร 0 5349 5782 ต่อ 105

นางสาวดารณี  สิทธิปัญญา

นางสาวดารณี สิทธิปัญญา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โทร 0 5349 5782 ต่อ 110

สำนักปลัด


นางอังคณา ทัณทะรักษ์

นางอังคณา ทัณทะรักษ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 053-495-782 ต่อ 105

ฝ่ายปกครอง

นาวสาวอรพิณ ขันตี

นาวสาวอรพิณ ขันตี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


โทร 0 5349 5782 ต่อ 105

ฝ่ายอำนวยการ

นายชานนท์ คำโพธิ

นายชานนท์ คำโพธิ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


โทร 0 5349 5782 ต่อ 105

กองคลัง


นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 0 5349 5782 ต่อ 102

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวกานดา  ธรรมพุฒิ

นางสาวกานดา ธรรมพุฒิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


โทร 0 5349 5782 ต่อ 102

งานการเงินและบัญชี

นางสาววิภารัตน์ วิรุณพันธุ์

นางสาววิภารัตน์ วิรุณพันธุ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

นางสาวภัทรสุดา ปัญญา

นางสาวภัทรสุดา ปัญญา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานพัสดุและทรัพย์สิน

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการพัสดุ

กองช่าง


นายธนวัฒน์  กรรไกร

นายธนวัฒน์ กรรไกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 0 5349 5782 ต่อ 103

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายคัมภีร์  ไชยวงค์

นายคัมภีร์ ไชยวงค์

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร 0 5349 5782 ต่อ 108

กองการศึกษา


นางสาววราภรณ์ พินิจศักดิ์

นางสาววราภรณ์ พินิจศักดิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร 0 5349 5782 ต่อ 105