เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางดวงนภา ศรีวิชัย

ครูชำนาญการ

นางสาวศศิกาญจน์ เครื่องสาย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตติกร รูปขาว

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิการ์ สุยะวา

ครูผู้ดูแลเด็ก

งานกีฬาและนันทนาการ

นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานบริหารการศึกษา

นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานธุรการ

นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ