เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายคัมภีร์ ไชยวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอริญช์มาส แก่นดี

คนงานทั่วไป

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

นายคัมภีร์ ไชยวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอริญช์มาส แก่นดี

คนงานทั่วไป

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายคัมภีร์ ไชยวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอริญช์มาส แก่นดี

คนงานทั่วไป

งานรักษาความสะอาด

นายประกอบ สุนันตา

คนงานทั่วไป

งานธุรการ