เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุธิดา ไชยซาววงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายคัมภีร์ ไชยวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวมีณมาส แก่นดี

คนงานทั่วไป

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

นายคัมภีร์ ไชยวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวมีณมาส แก่นดี

คนงานทั่วไป

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายคัมภีร์ ไชยวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวมีณมาส แก่นดี

คนงานทั่วไป

งานรักษาความสะอาด

นายประกอบ สุนันตา

คนงานทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวปวีณา ปัญฎีกา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ