เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายธนวัฒน์ กรรไกร

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0 5349 5782 ต่อ 103

งานธุรการ

นาวสาววนัสชญา ประทุมวรรณ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

งานวิศวกรรม

- ว่าง -

วิศวกรโยธา

นายธนวัต บัวลาแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

งานสาธารณูปโภค

นายธานินทร์ อาจรอด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกฤตกร สารภี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุกิจ เดชะอังกูล

ช่างก่อสร้าง

งานสวนสาธารณะ

นายบรรจง บุตรแก้ว

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายอาคม มาลัย

คนตกแต่งสวน

นายอนิวรรต จันทร์เทพ

คนตกแต่งสวน

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

นายธนศักดิ์ นิยมาศ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า