เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายธนวัฒน์ กรรไกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานธุรการ

นาวสาววนัสชญา ประทุมวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานวิศวกรรม

นายธนญชัย ประคุณคงชัย

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายธนวัต บัวลาแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

งานสาธารณูปโภค

นายธานินทร์ อาจรอด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกฤตกร สารภี

คนงานทั่วไป

นายวีระชัย คำโพธิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

งานสวนสาธารณะ

นายบรรจง บุตรแก้ว

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายอาคม มาลัย

คนตกแต่งสวน

นายอนิวรรต จันทร์เทพ

คนตกแต่งสวน

นายเสริม บัวไพจิตร

คนตกแต่งสวน

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

นายธนศักดิ์ นิยมาศ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า