เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวกานดา ธรรมพุฒิ

งานการเงินและบัญชี

นางสาววิภารัตน์ วิรุณพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวโสภี วันปฐมสกุล

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวฉัตรกมล เบียดตะคุ

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

งานพัฒนารายได้

นางสาวภัทรสุดา ปัญญา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปาริฉัตร รัฐศุภางค์

คนงานทั่วไป

นายประวิทย์ ท้าววังหน้า

งานธุรการ