เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง