เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นางอังคณา ทัณทะรักษ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 053-495-782 ต่อ 105

ฝ่ายปกครอง

นาวสาวอรพิณ ขันตี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเมธานนท์ จันทร์เทพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายวิเชียร บัวจันทร์

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายไพโรจน์ กาวิชัย

พนักงานดับเพลิง

นายอรัญ สมโพธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายพิจักษณ์ อัคบุตร

คนงานทั่วไป

งานทะเบียน

นางสาวธนันท์ธร ผะอบทอง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางกมลรัตน์ เรือนคำมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

งานนิติการ

นางสาวอรนุช เรือนแก้ว

นิติกรชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

- ว่าง -

งานการเจ้าหน้าที่

นาวสาวณิณพัทร์ กันธรส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานธุรการ

นางสาวนนทพร รัตนโชติกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุจิตรา ชัยวงศ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเกษมศรี เรือนไชย

คนงานทั่วไป

งานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวศศิกานต์ วราทรนิธิศ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานพัฒนาชุมชน

นายอธิโชค นาคสีดี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน